Postanowienia RODO

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Jana Brożka 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100259.
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez email polinvest@polinvest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez POLINVEST Sp. z o.o.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez POLINVEST Sp. z o.o. polegają na oferowaniu Klientom produktów i usług, zawieraniu i wykonywaniu umów oraz zobowiązań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także na nawiązaniu lub zachowaniu relacji biznesowych.
 5. Przetwarzane będą Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz adres pocztowy.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w p. 3 i 4 powyżej, aż do czasu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, także po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody.
 7. Dane osobowe mogą być lub będą udostępniane:

a) kontrahentom POLINVEST Sp. z o.o., jeśli wynika to z realizacji celów, o których mowa w p. 3 i 4 powyżej,

b) podmiotom i organom, w przypadku których udostępnienie danych wymagane jest na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego,

c)  dostawcom usług lub produktów działającym na rzecz POLINVEST Sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym POLINVEST Sp. z o.o. usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

·      dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·      sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·      usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·      ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

·      przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

·      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
 2. Źródłem Pani/Pana danych osobowych jest: umowa zawarta przez POLINVEST Sp. z o.o. z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem angażującym Panią/Pana na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na innej podstawie prawnej, zapytanie ofertowe, publicznie dostępna strona internetowa, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub inny publiczne dostępny rejestr/baza.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie.

 

Najlepsze wsparcie dla spółek komunalnych